NOTÍCIES 2012

ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ DE CLUBS

El passat dilluns 21 de maig es van realitzar les eleccions a representants de la Comissió de Clubs de conformitat amb l'acord pres en la reunió de Junta Directiva de la Federació celebrada amb data 27 de març de 2012, en base al procediment regulat en els articles 57 i següents dels Estatuts de la Federació (editats al 2003).
Els resultats electorals mostren que no es pot constituir la comissió al haver-se produït empat entre cinc clubs per omplir dues places.
A l'acta de la votació queda reflectit el procediment a seguir segons els mencionats Estatuts de la Federació.

Acta de Votació

Alberto Ruiz
Premsa i Comunicació
22 de maig de 2012