NOTÍCIES 2012

ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ DE CLUBS

El passat dilluns 21 de maig es van realitzar les eleccions a representants de la Comissió de Clubs de conformitat amb l’acord pres en la reunió de Junta Directiva de la Federació celebrada amb data 27 de març de 2012, en base al procediment regulat en els articles 57 i següents dels Estatuts de la Federació (editats al 2003). A la votació es va produir un empat entre cinc clubs per omplir dues places.
Passat el termini de 48 hores que s’havia establert per a solucionar aquesta situació, tres clubs han renunciat a formar part. D’aquesta manera quedarà construïda la Comissió de Clubs un cop s’esgoti el termini per a possibles impugnacions que és de tres dies. Si no es presenta cap, el proper dimecres 30 de maig quedaria constituïda.

Constitució de la Comissió

Alberto Ruiz
Premsa i Comunicació
25 de maig de 2012